Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Szczecinek

Kolorowy pasek

Wnioski w sprawie ulg (zwolnień, umorzeń, odroczeń, rat)


Podstawa prawna:
art. 67a, 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018r., poz. 800 ze zm.)
art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445, ze zm.)
art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2018r., poz. 362)

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.   Wniosek o:

·       odroczenie terminu płatności podatku/ opłaty lub zaległości podatkowej,

·       umorzenie zaległości podatkowej/ opłaty,

·       rozłożenie na raty zapłaty podatku/ zaległości podatkowej/ opłaty,

·       zwolnienie od podatku od nieruchomości, na podstawie:

-      uchwały nr XLIII/401/2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców na terenie Miasta Szczecinek (Dziennik Woj. Zachodniopomorskiego z 2014r., poz. 506).

2.   Załączniki:

W przypadku ubiegania się przedsiębiorcy o pomoc de minimis:

-      wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym się ubiega o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

-      formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – zał. do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis,

-      informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości,

-      informacje dotyczące aktualnej sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym kserokopie dokumentów:

·    specyfikacji zobowiązań i należności,

·     planu finansowego,

·    deklaracji podatkowych, opatrzonych datownikiem Urzędu Skarbowego, 

·    ewentualnych decyzji o spłacie zobowiązań publiczno - prawnych (US, ZUS),

·    ewentualnych umów o spłacie zaciągniętego kredytu bankowego,

·    w przypadku toczących się postępowań układowych - kopia postanowienia o otwarciu postępowania układowego oraz kopia zgłoszonych wierzytelności,

·    ewentualnych programów naprawczych,

-      inne załączniki - na żądanie organu podatkowego w trakcie postępowania podatkowego.

W przypadku ubbiegania się o ulgę przez osoby fizyczne:

·      formularz oświadczenia osoby fizycznej o: stanie majątkowym, sytuacji rodzinnej, ciężarach finansowych,

·      zaświadczenie o dochodach obojga małżonków i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,

·      odcinki emerytur lub rent – kopie,

·      zaświadczenie o zarejestrowaniu wnioskodawcy jako bezrobotnego (lub kopia dowodu pobieranego zasiłku),

·      potwierdzenie ewentualnych kosztów leczenia (wypisy ze szpitala, kopie rachunków za leki itp.),

·      potwierdzenie wydatków ponoszonych na naukę (kopie rachunków, dowodów zapłaty),

·      udokumentowane wydatki ponoszone na utrzymanie mieszkań (kopie rachunków za czynsz, światło, gaz, TV i inne),

·      kopia ewentualnych umów spłat zaciągniętego kredytu bankowego,

 

OPŁATY:

Nie pobiera się.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Biuro Obsługi Interesanta.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Decyzja, której odbiór następuje osobiście lub drogą pocztową z potwierdzeniem odbioru.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Finansowy, pok. nr 005 i 008, tel. 94 37 141 12 i 25.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

UWAGI:

1.    W przypadku nie załatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (zgodnie z art. 140 ustawy - Ordynacja podatkowa).

2.    W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesanta w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.

Metadane

Źródło informacji:Joanna Gawrych
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Joanna Gawrych
Data wprowadzenia:2008-04-29 22:26:19
Opublikował:Aneta Jakubaszko
Data publikacji:2008-05-01 20:50:13
Ostatnia zmiana:2019-02-13 11:26:03
Ilość wyświetleń:9720

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij